Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – ...

TOP