Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2566 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2566 (เมษายน – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม – ...

TOP