Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2563 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) ...

TOP