Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

Mol-Thailand

“แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์” นำชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ...

Mol-Thailand

“ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำทีม TO BE NUMBER ONE ...

TOP