Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนางสาวละออง ผาละกัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

ในการนี้ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้บริการ “คลินิกแรงงาน” แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย

TOP