Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

pll_content_description

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

TOP