Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

Infographic

โครงสร้างประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

โครงสร้างประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) ...

QR-Code แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน

QR-Code แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน ...

โครงสร้างประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงสร้างประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ...

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้าง ...

TOP