Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และอาสาสมัครแรงงาน (รุ่นที่1) อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (นางรตี วัลลิสุต) เป็นประธานเปิดการอบรม

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยการให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าอบรม

TOP