Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

pll_content_description

โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวละออง ผาละกัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP