Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

“แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านอาหารในเขตบริเวณตลาดโรงสี ตามแนวทางมาตรการ COVID Free Setting

pll_content_description

      วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบกำชับสถานประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณตลาดโรงสี ก่อนเปิดให้บริการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นใจ โดยการสร้างความเข้าใจให้การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมตามแนวทางมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และได้ปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) อย่างเคร่งครัด โดยมีผู้ประกอบการจากร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

       ในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าว ด้วย

TOP