Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

การประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานส่วนภูมิภาค และสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP