Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

“แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์” พร้อมด้วยทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือ และรับฟังความคิดเห็นภาคส่วนต่างๆ ต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

pll_content_description

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นภาคส่วนต่างๆ ต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 20 ปี พ.ศ.2566 – 2585 และดำเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ) กำหนด โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP