Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565

pll_content_description

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อวยพรปีใหม่ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ประธาน) งานอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565 แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลาง      ส่วนภูมิภาค และสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) จากห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

ในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565 ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP