Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ได้กำหนดจัดการประชุม ชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมแสงสิงแล้ว ชั้น 5 อาคารกระกรวงแรงงาน ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน

ในการนี้ นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางธนพรหม เวียงปฏิ (ผู้แทน) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุภี พานิสุด อาสาสมัครแรงงานตำบลภูปอ และนายอานันท์ จำเริญเจือ อาสาสมัครแรงงานตำบลนามะเขือ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

https://drive.google.com/file/d/1QxozMkVVsFPc2oJYViTPqAiUiDYVmyPI/view?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1SiOS6IQ6iz-hBLhHboR_t7S1fGgbpEgo/edit?usp=sharing&ouid=102364155791057261103&rtpof=true&sd=true

TOP