Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาฬสินธุ์ 338 บาท มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

pll_content_description

TOP