Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการออกตรวจสอบติดตามนายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ร่วมกับโครงการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (นางพนิดา เสถียรจิตร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ออกตรวจสอบติดตามนายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs และโครงการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนสถานประกอบการ 4 แห่ง ดังนี้

  1. บริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต (2000) จำกัด ที่อยู่ ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์ก่อสร้าง ที่อยู่ ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิจรุ่งเรืองกิจ ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ และ
  4. บริษัท รักษาความปลอดภัยสมสะอาดการ์ด จำกัด ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์

 

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ มอบสื่อประชาสัมพันธ์ และชี้แจงภารกิจของกระทรวงแรงงาน แก่นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบการ รวมทั้งการเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ด้วย

TOP