Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการออกตรวจสอบติดตามนายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

pll_content_description

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการออกตรวจสอบติดตามนายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ในพื้นที่อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 นางจิราภรณ์ แซ่จัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ตามแผนการออกตรวจสอบติดตามนายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs บูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในพื้นที่อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนสถานประกอบการ 2 แห่ง ดังนี้

  1. บริษัท เจริญผลเดินรถ จำกัด ที่อยู่ 59 หมู่ที่ 1 ถนนสัญจรราชกิจ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  2. บริษัท บุญจันทร์ สมุนไพร จำกัด ที่อยู่ 241 หมู่ที่ 1 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ในการนี้ นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนางสาวละออง ผาละกัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจสอบติดตามนายจ้างสถานประกอบการ ดังกล่าว รวมทั้ง การให้คำปรึกษา แนะนำ มอบสื่อประชาสัมพันธ์ แก่นายจ้างสถานประกอบการ ด้วย

 

TOP