Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

pll_content_description

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน

TOP