Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564

pll_content_description

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนและตลาดสดเทศบาลตำบลหนองสอ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหนองสอ ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP