Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ.กาฬสินธุ์ ร่วมอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการเปิดโครงการ

ในการนี้ นางรตี วัลลิสุต แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายอานันท์ จำเริญเจือ อาสาสมัครแรงงานตำบลนามะเขือ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ 1 ในรูปแบบ Online Platform ผ่านระบบ Zoom ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP