Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางรตี วัลลิสุต แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ระยะเวลาดำเนินการจำนวน 5 วัน มีผู้เข้าร่วมการฝึก จำนวน 16 คน ณ ศาลาวัดบ้านดอนนาแก หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP