Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ. กาฬสินธุ์ ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (นางรตี วัลลิสุต) มอบหมายให้นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ระยะเวลาดำเนินการจำนวน 5 วัน มีผู้เข้าร่วมการฝึก จำนวน 16 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านซ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน การปูกระเบื้องศาลาธรรมสังเวท ระยะเวลาดำเนินการจำนวน 5 วัน มีผู้เข้าร่วมการฝึก จำนวน 20 คน ณ หมู่ที่ 12 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP