Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ “สร้างฝายชะลอน้ำพร้อมทั้งปรับพื้นที่”

pll_content_description

           สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรม “สร้างฝายชะลอน้ำพร้อมทั้งปรับพื้นที่และกำจัดวัชพืชรอบๆฝาย” ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 23 มกราคม 2560 ณ หมู่ที่ 4 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

TOP