Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2563-2565

pll_content_description

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางรตี วัลลิสุต แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (เป็นประธานการประชุม) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัด ณ ห้องเกื้อบุญ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP