Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

“จังหวัดกาฬสินธุ์” “ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

pll_content_description

“จังหวัดกาฬสินธุ์” “ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธาน จากส่วนกลาง ในการนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

TOP