Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

pll_content_description

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนางสาวละออง ผาละกัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP