Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

อาสาสมัครแรงงาน

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์

 

เครือข่ายแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์

 

แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน (สภ.1)

 

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านแรงงาน (สภ.5)

 

ใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307
TOP