Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

ถูกกระทำอย่างไรจึงถือว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม – ...

Mol-Thailand

วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ...

ปปช.เชิญชวนเสนอผลงานร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ...

TOP