Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – ...

TOP