Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

5 เสือ แรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการตรวจสถานประกอบการ

pll_content_description

5 เสือ แรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการตรวจสถานประกอบการ

 

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมบูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและให้กำลังใจนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของทางภาครัฐ รวมทั้งการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในจังหวัด และเชิญชวนให้นายจ้าง ลูกจ้าง โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินความเสี่ยง COVID-19 โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.เวลา 13.30 น. ณ บริษัท จิราภรณ์ค้าไม้  ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจำนวนลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 2 คน และสัญชาติไทย จำนวน 1 คน

2.เวลา 14.30 น. ณ บริษัท ดีดี ไอซ์ จำกัด ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจำนวนลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 8 คน และสัญชาติไทย จำนวน 2 คน

จากการตรวจสอบ บริษัททั้ง 2 แห่ง พบว่าได้มีมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด ตามมาตรการของภาครัฐ

TOP