Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

5 เสือ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการออกตรวจสอบติดตามนายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ร่วมกับโครงการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (นางพนิดา เสถียรจิตร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมออกตรวจสอบติดตามนายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs บูรณาการร่วมกับโครงการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และอำเภอยางตลาด จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภพ 3 ที่อยู่ ถนนบายพาสสงเปลือย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  2. บริษัท กาฬสินธุ์ ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด ที่อยู่ ถนนบายพาสสงเปลือย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  3. บริษัท คูโบต้ากาฬสินธุ์ จำกัด ที่อยู่ ถนนถีนานนท์ ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  4. บริษัท เกษตรยั่งยืน ฟาร์ม จำกัด ที่อยู่ ถนนถีนานนท์ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
  5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนวงษ์มอเตอร์ สาขายางตลาด ที่อยู่ ถนนถีนานนท์ (สี่แยกยางตลาด) ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ มอบสิ่งของ แก่นายจ้าง และลูกจ้างสถานประกอบการ ทั้ง 5 แห่ง รวมทั้งการเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในสถานประกอบการ อย่างเคร่งครัด

TOP