Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน) ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP