Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

“แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

 

TOP