Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565

pll_content_description

“ปลัดกระทรวงแรงงาน” เป็นประธาน การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 เพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน จากส่วนราชการต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference โดยมีผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ทั้งส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค และสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม 

ในการนี้ นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP