Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องใน “วันอานันทมหิดล ประจำปี 2565”

pll_content_description

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องใน “วันอานันทมหิดล ประจำปี 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันอานันทมหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษา จึงถือเอาวันที่ 9 มิถุนายนของทุกๆ ปี เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP