Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามนายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริม และรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ในพื้นที่อำเภอสมเด็จ

pll_content_description

บูรณาการออกตรวจสอบติดตามนายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริม และรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ในพื้นที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามนายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริม และรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ในพื้นที่อำเภอสมเด็จ จำนวนสถานประกอบการ 3 แห่ง ดังนี้

  1. บริษัท ทวีทรัพย์สมเด็จ จำกัด ที่อยู่ 12/1 ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
  2. บริษัท วิเศษเอ็กเซล จำกัด ที่อยู่ 87 หมู่ 2 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
  3. บริษัท รุ่งเรืองชัยสมเด็จพลังงาน จำกัด ที่อยู่ 17 หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ในการนี้ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (นางพนิดา เสถียรจิตร) มอบหมายนางสาวละออง ผาละกัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการออกตรวจสอบติดตามนายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริม และรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ดังกล่าว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ มอบสื่อประชาสัมพันธ์ และชี้แจงภารกิจของกระทรวงแรงงาน แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ของสถานประกอบการ และการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

TOP