Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการออกตรวจสถานประกอบกิจการ โครงการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

pll_content_description

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการออกตรวจสถานประกอบกิจการ โครงการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ดังนี้

  1. เวลา 13.00 น. ห้างหุ่นส่วนจำกัด บัวตูมบัวบาน ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
  2. เวลา 15.00 น. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส พี เจนเนอรัลซัพพลาย ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลจากการตรวจสถานประกอบกิจการ ทั้ง 2 แห่ง ในครั้งนี้ ไม่พบการกระทำความผิดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมถึงแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้นายจ้าง และลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ ทราบด้วย  

TOP