Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการอาสาสมัครแรงงาน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pll_content_description

นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดอบรมโครงการอาสาสมัครแรงงาน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอดอนจาน อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ และอำเภอฆ้องชัย วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รุ่นที่ 2 อำเภอยางตลาด อำเภอห้วยเม็ก อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอท่าคันโท วันที่ 23 มิถุนายน 2563    ณ ที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

รุ่นที่ 3 อำเภอคำม่วง อำเภอสามชัย อำเภอสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอนามน วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รุ่นที่ 4 อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอนาคู และอำเภอห้วยผึ้ง วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านสมสะอาด หมู่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ในการนี้ได้ให้อาสาสมัครแรงงานแบ่งกลุ่ม วันละจำนวน 3 กลุ่มย่อย เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชน / ในสถานประกอบกิจการ และแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมส่งตัวแทนนำเสนอ

โดยในการจัดประชุมในครั้งนี้ต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลล้างมือก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการจัดให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

TOP