Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 29/2564

pll_content_description

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 29/2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 29/2564 ในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนางสาวละออง ผาละกัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

TOP