Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

pll_content_description

TOP