Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ.กาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจหมุนเวียน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจหมุนเวียน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้ จะนำไปศึกษาและวิเคราะห์ เตรียมจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดกาฬสินธุ์ในอนาคต โดยมีนายวศิน ศุภพิสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

TOP