Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

“ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์” นำส่วนราชการ เอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

ในการนี้ นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการจิตอาสาฯ ดังกล่าว ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP