Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

TOP