Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ

pll_content_description

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ โดยมีนายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

TOP