Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

การประชุม Video Conference ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 466/2560-2563

pll_content_description

นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการประชุม Video Conference ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 466/2560-2563 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในห้องประชุมได้จัดให้ที่นั่งในห้องห่างกันระยะ 1-2 เมตร (Social Distancing) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

TOP