สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)