สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

  สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน 2561)