รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2560

 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2560 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2560)