สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)

 สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2560

(กรกฎาคม - กันยายน 2560)