สรจ.กาฬสินธุ์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2560

           สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดทั้ง 5 หน่วยงาน โดยนายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ที่ประชุมทราบ