รมว.แรงงาน นำข้าราชการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เพื่อการยุติด้านแรงงาน หรือ VisionEnds 3 ประการ ให้บรรลุเป้าหมาย เน้นการทำงานแบบหุ้นส่วน (Partnership) ภายใต้แนวทางประชารัฐ

        วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบภาคีเครือข่ายแรงงาน เพื่อรับฟังการบรรยายและแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานด้านแรงงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเชิงหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนาคตร่วมกัน" ในการประชุมสัมมนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมสานพลังขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand ๔.๐ และการประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมสัมนาด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในปี ๒๕๖๑ กระทรวงแรงงานจะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เพื่อการยุคิ หรือ VisionEnds โดยมุ่งหวังที่จะยุติปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เกิดการแบกรับสัมภาระของชีวิตด้านแรงงานใน ๓ เรื่องสำคัญ ประการแรก คือ การยุติความเหลื่อมล้ำ หรือ End to Ineguality ในทุกมิติ ประการที่สอง คือ การยุติการจ้างงานในรูปแบบที่ไม่เป็นที่ยอมรับ หรือ End to Unacceptable Forms of Employment และประการสุดท้าย คือ การยุติความไม่มีประสิทธิภาพ หรือ End to Inefficiency ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ เป็นก้าวย่างที่มั่นคงสู่ปีที่ ๒๕ ในการวางรากฐานการพัฒนางานด้านแรงงานให้แก่คนรุ่นต่อไป พร้อมทั้งสร้างสมดุลที่เข้มแข็งให้แก่ระบบไตรภาคี เพราะความร่วมมือที่ใกล้ชิดและความเป็นหุ้นส่วนของไตรภาคี คือ Key of Success ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทุกคนร่วมกัน